Statystyki

shutterstock_32050237Aby uzyskać dobry obraz działalności funduszy inwestycyjnych, należy odnieść się do statystyk, które ukazują rzeczywiste osiągnięcia funduszy. Przede wszystkim fundusze inwestycyjne stanowią coraz popularniejszą formę oszczędzania. W styczniu 2007 roku kwota zgromadzona przez wszystkie działające w Polsce TFI przekroczyła 100 mld złotych. Według niepełnych danych, w styczniu 2008 przewaga umorzeń nad wpłatami wyniosła 11 mld zł, a w czerwcu – 2,7 mld[6]. W sierpniu natomiast klienci zabrali z funduszy o prawie 900 mln zł więcej niż do nich wpłacili. Był to dziesiąty miesiąc z rzędu kiedy saldo wpłat i umorzeń do funduszy było na minusie. W ciągu ostatniego roku klienci wycofali z nich 22,2 mld zł.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mogą (nie ma obligatoryjności) przystępować do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Na stronie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami możemy znaleźć podsumowania okresowe zebranych środków, sald wpłat oraz szereg informacji analitycznych dotyczących funduszy. Dzięki temu mamy dobry ogląd na sytuacje funduszy inwestycyjnych. Na koniec kwietnia 2010 wartość aktywów netto 525 funduszy wyniosła dokładnie 104 691,8 tys zł. Lista towarzystw funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Komisji Nadzoru Finansowego liczyła w roku 2010 46 pozycji. Izba przygotowała także materiały edukacyjne, które dają możliwość uporządkowania bądź poszerzenia wiedzy o inwestowaniu w fundusze inwestycyjne w Polsce. Został też opracowany słownik pojęć związanych z dziedziną inwestowania w fundusze inwestycyjne. Jak widać jest ta forma inwestowana propagowana i polecana. Często Polacy narzekają na starość, że nie mają oszczędności i muszą skromnie żyć. Może więc warto zainteresować się oszczędzaniem w funduszu? Nie trzeba wiele. Jak to mówią: ziarnko do ziarnka..

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych i uczestników

pani_bank_650W Polsce fundusze inwestycyjne zwolnione są z podatku od przychodów kapitałowych. Dlatego tez polecane są jako alternatywa do lokat, które niestety są opodatkowaną formą oszczędzania. Natomiast za granicą polskie fundusze podlegają lokalnym regulacjom podatkowym, z uwzględnieniem zarówno charakteru prawnego funduszu, jak i rezydencji funduszu. Warto zwrócić uwagę na to, że uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych – odpowiednio także i do swojej rezydencji w Polsce- są podatnikami od zysków kapitałowych z funduszu. Oznacza to tyle, że zysk, który jest wyznaczany poprzez zmniejszenie kwoty przychodu uzyskanego przy odkupieniu jednostek w funduszu o kwotę kosztów poniesionych na nabycie tych jednostek, jest opodatkowany. Niestety. W przypadku osób fizycznych fundusz z kwoty wypłaty potrąca podatek i go odprowadza, każdego miesiąca, jako płatnik do odpowiedniego urzędu skarbowego.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości pobranego podatku uczestnik może zwrócić się do swojego urzędu skarbowego z odpowiednim wnioskiem, który w ramach wyjaśniania może być uzupełniony o informacje uzyskane bezpośrednio z funduszu. Uczestnicy indywidualni mogą korzystać z optymalizacji podatkowej w przypadku korzystania z oferty funduszu z wydzielonymi sub funduszami. Należy pamiętać o dokładnym doinformowaniu się w kwestiach podatkowych, bowiem problemy wynikające z niewywiązania się z obowiązków z urzędem skarbowym mogą słono kosztować uczestnika funduszu.

Zasady wyceny i rachunkowości funduszy

meeting_laptop_bank_loan_contractKażdy fundusz samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe. Zasady wyceny i rachunkowości fundusz spisuje w polityce rachunkowości, której najistotniejsze elementy prezentowane są w prospekcie informacyjnym każdego funduszu oraz w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym. Rachunkowość w instytucji tego typu jest ogromnie ważna i wymagana prawnie. Nie ma tu miejsca na żadne pomyłki, tym bardziej takie, które mogłyby szkodzić interesowi uczestników funduszu. Możemy wyróżnić podstawowe przepisy, które wskazują zasady rachunkowości. Na przykład jest to ustawa o rachunkowości, szczególne przepisy, w których określono zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek codziennie (lub rzadziej jeśli tak jest wskazane w statucie tego funduszu) wyceniać ile jest warta jednostka uczestnictwa. Wartość jednostki jest podawana do publicznej wiadomości, tak by wszyscy mieli dostęp do tej informacji. Obecnie wartość jednostek śledzić można przez Internet, na stronach poszczególnych towarzystw, na portalach w sekcjach finansowych, w prasie codziennej, używając telegazety. Jest to bardzo wygodne, bowiem każdy uczestnik, czy zainteresowany uczestnictwem, może mieć kontrolę nad tym jak zmienia się cena jednostek. W zależności od ryzyka jakie akceptujemy, oraz od długości czasu inwestowania, można wybierać spośród różnych ofert Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Warto nie znając się na funduszach skorzystać z fachowej porady aby dopasować fundusz odpowiedni do własnych możliwości i potrzeb.

Porównywalność i transparentność funduszy inwestycyjnych

shutterstock_113281159-300x204W Polsce istnieje szeroki rynek funduszy inwestycyjnych. Z każdym rokiem powiększa się on. Zgodnie z polskim prawem na fundusze i towarzystwa nakładane są różnorodne wymogi informacyjne. Standardowo, wyniki inwestycji funduszy porównywane są przez porównanie kwoty wpłaconej z odzyskiwalną w danym momencie. Fundusze (ich zarządzający z ustaloną częstotliwością ogłaszają wyniki wycen (zwykle codziennie) , a prasa i różne agencje informacyjne analizują te informacje i porównują wyniki osiągane. W funduszach, co do zasady, nie ma kosztów ukrytych. Tzn. wszystkie koszty muszą być ujawnione w prospekcie informacyjnym, a faktycznie poniesione można zweryfikować w sprawozdaniach finansowych, które są ogłaszane min. co pół roku. Są to sprawozdania półroczne i roczne.

Zgodnie z polskimi regulacjami prawymi wszystkie elementy istotne dla decydowania co do inwestowania w fundusz są prezentowane przez fundusz w prospekcie informacyjnym, który jest co roku aktualizowanym, zwykle w maju, a także jest aktualizowany przy okazji innych istotnych zmian w obsłudze funduszu. Niezależne media oraz wyspecjalizowane instytucje analityczne i informacyjne prezentują dane i porównania funduszy, tworzone są ich rankingi, przy uwzględnieniu grupowania i porównywania podmiotów o podobnym charakterze, chodzi tutaj przykładowo o fundusze wyłącznie obligacyjne z pominięciem funduszy akcyjnych i innych. Niektóre fundusze dokonują dodatkowej certyfikacji, uzyskują ratingi, publikują wyniki zgodnie ze standardami.

Wspólne inwestowanie

shutterstock_98021870-300x200Nawet Niewielkie wpłaty wielu uczestników tworzą znaczny majątek funduszu, który umożliwia inwestycje mające na celu osiąganie zysków wyższych niż przy inwestycji indywidualnej (np. samodzielne inwestowanie na giełdzie, czy też tradycyjna lokata bankowa). Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka czyli inwestowania w tak szerokie spektrum lokat, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela. Wykorzystany jest tu czynnik skali. W tym tkwi siła funduszy, które nie dość, że stabilne, to przynoszą pewne zyski. Majątek funduszu jest zarządzany przez specjalistów, którzy wiedzą jak ulokować pieniądz aby przyniósł duże zyski.

Zadaniem zarządzającego portfelem funduszu, który jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu. Najczęściej w firmach zarządzającej pieniędzmi pracują przede wszystkim analitycy finansowi, kilku zarządzających, ekonomiście, specjaliście od giełdy. Aktywa uczestników funduszu są bardzo bezpieczne i mają przypisane tylko ryzyko inwestycyjne. W przypadku lokat bankowych (bądź innych ofert, które są oferowane przez banki) sytuacja jest inna, bo powierzone środki są obracane we własnym imieniu przez bank i ewentualnie wchodzą w masę upadłościową banku. Dlatego tez inwestycje w banku nie są tak bezpieczne i stabilne jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny to najlepsza i najkorzystniejsza forma oszczędzania.

Przykłady funduszu zamkniętego

iStock_000021349444XSmallW zakresie inwestycyjnym funduszu zamkniętego mogą być zbywalne takie aktywa jak:
– waluty
– papiery wartościowe czyli akcje, obligacje i inne
– wierzytelności ale tylko firmy i wyjątki osób fizycznych określone przez ustawę
– pochodne prawa majątkowe
– instrumenty rynku pieniężnego
W funduszach zamkniętych dopuszczane są także inne przedmioty inwestowania. Są to np. depozyty bankowe, tytuły uczestnictwa funduszy, lokaty na własność czy tez współwłasność nieruchomości, statków, lokali itd. Warto zwrócić uwagę na to, co może robić fundusz inwestycyjny zamknięty. Może on udzielać pożyczek pieniężnych, pożyczek papierów wartościowych, może udzielać gwarancji, poręczeń a także może zaciągać kredyty. Fundusz dodatkowo dokonuje wyceny aktywów oraz ustala jaka jest wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Określa też terminy wycen, które nie mogą obywać się rzadziej niż raz na 3 miesiące, przed rozpoczęciem zapisów na nową emisję (7 dni przed) i w dni wykupu certyfikatów. W zakresie działalności funduszu zamkniętych, poza zgromadzeniem funduszy działa również rada inwestorów.

Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym

Z usług funduszu inwestycyjnego może skorzystać każdy podmiot czyli osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, które spełniają pewne warunki. Dla podmiotów tych celem inwestycji mogą być takie rzeczy jak
a) pomnażanie swojego kapitału
b) utrzymywanie wartości i przychodów (inwestowanie jako lokata)
c) oszczędzanie w długiej perspektywie czasu (np. przygotowywanie się do emerytury poprzez korzystanie z funduszy emerytalnych)
d) optymalizacja podatkowa
Przystąpienie do funduszu, polega na wpłacie pieniężnej do funduszu. Funkcjonują fundusze, w których wpłata może być dokonana w innej formie, na przykład w formie papierów wartościowych. Każdy pieniądz, który jest wpłacany przez uczestnika na konto w funduszu jest przeliczany na jednostki uczestnictwa (w przypadku funduszu otwartego) lub certyfikaty inwestycyjne (w przypadku funduszu zamkniętego). Stanowią one formalny tytuł prawny do uczestnictwa w funduszu. Ich liczba określa udział w majątku funduszu. Certyfikaty inwestycyjne mogą być zbywane w seriach, a w funduszu otwartym jeśli to zostanie określone w prospekcie to jednostki uczestnictwa mogą istnieć jako jednostki różnych kategorii. Przystępując do funduszu i dokonując wypłaty warto znać zasady rozliczeń i ponoszone bezpośrednio koszty. Dlatego warto czytać dokładnie umowę, którą podpisujemy zaczynając swoje inwestycje.

Fundusze zamknięte

Stopy_procentowe_spadaja_6551160Fundusz inwestycyjny zamknięty, jest to fundusz który emituje certyfikaty inwestycyjne. Są one tytułem uczestnictwa. Certyfikaty te mogą być przedmiotem wtórnego obrotu czyli mogą istnieć publiczne ale i niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty mogą być imienne i na okaziciela. Zwróćmy uwagę na to, że publiczne certyfikaty inwestycyjne zawsze są w formie na okaziciela. Emisje certyfikatów odbywają się w seriach. Fundusz może emitować certyfikaty kolejnych serii, ma do tego prawo. Tytułem uczestnictwa jest certyfikat inwestycyjny, który jest papierem wartościowym, który jest zbywalny. Wyjątek stanowi sytuacja gdy fundusz określi to inaczej. Certyfikaty nie podlegają umarzaniu. Fundusz zamknięty ma z góry określoną wielkość kapitału akcyjnego, która jest zmieniana w sytuacji zakończenia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zasady działania funduszu inwestycyjnego zamkniętego określone są w statucie danego funduszu.

W statucie określa się m.in.
– czy certyfikaty są publiczne, czy niepubliczne
– dla niepublicznych funduszy zamkniętych określa się czy mają formę dokumentu, czy są zdematerializowane i gdzie jest prowadzona ich ewidencja. Certyfikaty publiczne powinny być wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (albo – w sytuacjch wskazanych w ustawie – w alternatywnym systemie obrotu). Fundusz z certyfikatami publicznymi podlega większości praw i obowiązków wynikających z przepisów o publicznym obrocie (ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi). Fundusze zamknięte są mniej popularne z wiadomych względów od funduszy otwartych.

« Older Entries